reglament

ARTICLE 1. OBJECTE

El present reglament té per objecte establir els drets i obligacions dels participants en el 1er Congrés de Transparència, Participació Ciutadana i Bon Govern a celebrar el 17 de gener de 2022 a l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA).

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les disposicions contingudes en el present document són d’aplicació, únicament i exclusivament, a aquelles persones admeses per a participar en el Congrés i a les quals s’ha comunicat aquesta admissió.

ARTICLE 3. LA SEU DEL CONGRÉS

El Congrés es realitzarà a l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA) situat al Passeig de Campoamor s / n de la ciutat d’Alacant.

ARTICLE 4. DURACIÓ

El Congrés es realitzarà el dia 17 de gener. El còmput total d’hores serà de 7h i mitja.

ARTICLE 5. DRETS DE LES PERSONES CONGRESSISTES

Les persones congressistes tenen dret a:

  • Obtenir, prèvia sol·licitud, justificant de trobar-se inscrit i admés com a participant en el 1er Congrés de Transparència, Participació Ciutadana i Bon Govern. A aquest efecte, la sol·licitud haurà de presentar-se davant la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 7 dies a l’inici del Congrés.
  • Ser informades de totes les eventualitats que puguen sorgir al llarg del desenvolupament del Congrés i que afecten directament aspectes substancials del programa establert.
  • Obtenir un diploma d’assistència al Congrés, a la seua finalització i via online.

ARTICLE 6. OBLIGACIONS DE LES PERSONES CONGRESSISTES

Les persones congressistes tenen l’obligació de:

  • Respectar el compromís d’assistència al Congrés, una vegada haja sigut comunicada la seua admissió. Cas de no poder assistir, haurà de comunicar-se aquesta eventualitat en la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 5 dies a l’inici del Congrés de Transparència, Participació Ciutadana i Bon Govern, amb la finalitat de poder oferir aquesta plaça a les persones que es troben en llista d’espera.
  • Respectar unes mínimes normes de puntualitat i assistència per a garantir el correcte desenvolupament del Congrés.
  • Confirmar la seua identitat com a participant en el Congrés, davant l’estand o lloc habilitat de la secretaria tècnica per a poder ser acreditades i recollir el material congressual. A aquest efecte, es tindrà en compte que no es podrà recollir el material en nom de cap company/a o persona coneguda i que, una vegada començat el Congrés, no es distribuirà cap material a persona aliena que no estiga admesa.
  • Complir les mesures preventives davant la COVID-19. Ús obligatori de la màscara i mantindre la distància interpersonal. A més, el personal d'organització li indicarà qualsevol possible actualització de mesures.

ARTICLE 7. DIPLOMES D’ASSISTÈNCIA

Els diplomes d’assistència al Congrés es podran descarregar de la pàgina web del Congrés una vegada que aquest haja finalitzat. És requisit indispensable que el / la congressista s’haja acreditat de forma efectiva davant l’equip d’acreditacions de la secretaria tècnica del Congrés. De no ser així, l’interessat no apareixerà com a assistent al Congrés en la base de dades d’aquest i, per tant, el programa no generarà el seu diploma d’assistència.