POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ PER A L'USUARI

La Diputació Provincial d'Alacant, com a Responsable del Tractament, l'informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, (RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (*LOPDGDD), tractarem les seues dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seues dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seues opcions quant al tractament de les seues dades personals.

Aquesta Política s'aplica al tractament de les seues dades personals recollides per la Diputació Provincial d'Alacant per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d'aquesta Política, accepta que tractem les seues dades personals com es defineix en aquesta Política.

2. DADES DE CONTACTE

 • Denominació social: Diputació Provincial d'Alacant
 • CIF: P0300000G
 • Domicili: Avinguda de l'estació,6 CP 03005 Alacant
 • Dades del Delegat de Protecció de Dades: Oficina Provincial de Protecció de Dades (OPPD) oficinapd@diputacionalicante.es

3. PRINCIPIS RECOLLITS

 • Les dades personals seran:
 • a) Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat («licitud, lleialtat i transparència»);
 • b) Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
 • c) Adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per els quals són tractats («minimització de dades»).
 • d) Exactes i, si fora necessari, actualizades; s'adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimisquen o rectifiquen sense dilació les dades personals que siguen inexactes respecte als fins per als quals es tracten («exactitud).
 • e) Mantingudes de manera que es permeta la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals. Les dades personals podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tracten exclusivament amb finalitats d'arxiu en interés públic, fins d'investigació científica o històrica o fins estadístics, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, sense perjudici de l'aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament a fi de protegir els drets i llibertats de l'interessat («limitació del termini de conservació»).
 • f) Tractades de tal manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques u organitzatives apropiades («integritat i confidencialitat»).

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seues dades personals obeeix a les següents finalitats:

 • Proporcionar-li informació relacionada amb els serveis que ofereix la nostra institució i que es detallen en aquesta web site.
 • Enviar-li per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions dels nostres serveis.

5. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEUES DADES

Conservarem les seues dades personals des que ens preste el seu consentiment fins a la seua revocació o bé sol·licite la seua limitació del tractament. En tals casos, mantindrem bloquejats durant els terminis legalment exigits.

De no indicar res sobre aquest tema, conservarem les seues dades 12 mesos des de la finalització del congrés de cara a mantindre-li informat de la celebració del pròxim congrés de transparència, participació ciutadana i bon govern en cas que es dugui a terme, procedint a la supressió de les seues dades una vegada transcorregut el termini esmentat.

6. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

La legitimació per al tractament de les seues dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d'acceptació d'aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seues dades personals.

6.1. Consentiment per a tractar les seues dades

En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepte la Política de Privacitat” i fer clic per a enviar les dades, o en remetre correus electrònics a la Diputació Provincial d'Alacant a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seues dades personals conforme a les finalitats indicades.

6.2. Categories de dades

Les dades que es recapten es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, DNI, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l'adreça IP des d'on accedeix al formulari de recollida de dades.

7. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seues dades de caràcter personal, l'informem que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguen exposats, segons l'Art. 32 del RGPD EU 679/2016 i L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS. Reial decret 3/2010, de 8 de gener, modificat pel Reial decret 951/2015).

8. COMUNICACIÓ/CESSIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb la Diputació Provincial d'Alacant per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d'Encarregats del Tractament. La Diputació Provincial d'Alacant no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.

9. EXERCICI DE DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les seues dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:

 • Accedir a les seues dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l'Article 15.1 del RGPD
 • Rectificar les seues dades personals que siguen inexactes o estiguen incompetes d'acord amb l'Article 16 del RGPD.
 • Suprimir les seues dades personals d'acord amb l'Article 17 del RGPD.
 • Limitar el tractament de les seues dades personals d'acord amb l'Article 18 del RGPD.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seues dades d'acord amb l'Article 20 del RGPD.
 • Oposar-se al tractament de les seues dades personals d'acord amb l'article 21 del RGPD.
 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada RH

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a l'adreça del Delegat de Protecció de dades assenyalada al començament de la Política de Privacitat. També té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent

10. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d'aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalga en qualsevol cas. Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i la Diputació Provincial d'Alacant pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocórrega, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torne a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirme la seua acceptació.