AVÍS LEGAL

La Diputació Provincial d'Alacant, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén complir a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) , així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedisca a este lloc web assumix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra d'aplicació.

La Diputació Provincial d'Alacant es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o informar dels usuaris les dites obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web.

1. DADES IDENTIFICATIVES

  • Denominació social: Diputació Provincial d'Alacant
  • CIF: P0300000G
  • Domicili: Avinguda de l'estació, 6 CP 03005 Alacant
  • Dades del Delegat de Protecció de Dades: Oficina Provincial de Protecció de Dades (OPPD) e-mail: oficinapd@diputacionalicante.es

2. OBJECTE

Mijantçant del Lloc Web, els oferim als Usuaris la possibilitat d'accedir a la informació sobre els nostres servicis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l'accés a determinats continguts o servici siga necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seua veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. La Diputació Provincial d'Alacant donarà a les dits dades el tractament automatitzat que corresponga en funció de la seua naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el Lloc Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el pàgina, que són propietat exclusiva de la Diputació Provincial d'Alacant i/o de tercers, els que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això, l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a la Diputació Provincial d'Alacant de qualsevol reclamació que es derive de l'incompliment de tals obligacions. En cap cas l'accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes, llevat que s'establisca expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús del Lloc Web no conferixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus Continguts diferents dels ací expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a este efecte per la Diputació Provincial d'Alacant o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en este Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. La Diputació Provincial d'Alacant és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, el menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en tot cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels dits elements. El contingut disposat en el Lloc Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmés, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es compte amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir y/o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que pogueren contindre els continguts. L'Usuari d'este Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que poguera perjudicar-los, reservant-se en tot cas la Diputació Provincial d'Alacant l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguen en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS De l'USUARI DEL LLOC WEB

L'Usuari es compromet a:

Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i servicis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús del Lloc Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptades i (iv) l'orde públic.

Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisen per a accedir al Lloc Web.

Facilitar informació veraç a l'omplir amb les seues dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantindre actualitzats en tot moment de manera que responga, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjuís que cause a la Diputació Provincial d'Alacant o a tercers per la informació que facilite.

No obstant el que establix l'apartat anterior l'Usuari deurà així mateix abstindre's de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web y/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de totes maneres puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels servicis o els documents, arxius i qualsevol classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per al dit accés.

Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.

Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de la Diputació Provincial d'Alacant, proveïdors o de tercers.

Intentar accedir, utilitzar y/o manipular les dades de la Diputació Provincial d'Alacant, tercers proveïdors i altres Usuaris.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.

Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i la resta de dades identificatives dels drets de la Diputació Provincial d'Alacant, de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguen inserir-se en els continguts.

Obtindre i intentar obtindre els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagen posat a la seua disposició a este efecte o s'hagen indicat expressament en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, dels que s'empren habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web y/o dels continguts.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so y/o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

• De totes maneres siga contrari, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.

• Induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigratorias, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l'orde públic.

• Induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

• Incorpore, pose a disposició o permeta accedir a productes, elements, missatges y/o servicis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'orde públic. Induïsca o puga induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.

• Induïsca o incite a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

• Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que haja sigut autoritzat l'ús que es pretenga realitzar.

• Siga contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

• Constituïsca qualsevol tipus de publicitat.

• Incloga qualsevol tipus de virus o programa que impedisca el funcionament normal del Lloc Web.

Si per a accedir a alguns dels servicis y/o continguts del Lloc Web, se li proporcionara una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seua adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als mencionats servicis y/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a la societat qualsevol fet que puga suposar un ús indegut de la seua contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, a fi de procedir a la seua immediata cancel·lació. En conseqüència, mentres no efectue la notificació anterior, la Diputació Provincial d'Alacant quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l'ús indegut de la seua contrasenya, sent de la seua responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts y/o servicis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplira qualsevol de les obligacions establides en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjuís que del dit incompliment pogueren derivar-se per a la Diputació Provincial d'Alacant.

6. RESPONSABILITATS

No es garantix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en la web que puguen veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que pogueren adoptar-se com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions oferides.

Es podrà interrompre el servici, o resoldre de manera immediat la relació amb l'Usuari, si es detecta que un ús del seu Lloc Web, o de qualsevol dels servicis oferits en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d'Ús. No ens fem responsables per danys, perjuís, pèrdues, reclamacions o gastos derivats de l'ús del Lloc Web.

Únicament serà responsable d'eliminar, com més prompte millor, els continguts que puguen generar tals perjuís, sempre que així es notifique. En especial no serem responsables dels perjuís que es pogueren derivar, entre altres, de:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de la Diputació Provincial d'Alacant.

Intromissions il·legítimes per mitjà de l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

Abús indegut o inadequat del Lloc Web.

Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. L'administrador del Lloc Web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

La Diputació Provincial d'Alacant exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de tota naturalesa que pogueren deure's a la mala utilització dels servicis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Lloc Web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguen ser rebudes com a conseqüència dels formularis d'arreplega de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels servicis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjuís per un ús il·lícit o incorrecte dels dits servicis, podrà ser l'Usuari reclamat pels danys o perjuís causats.

Vosté mantindrà a la Diputació Provincial d'Alacant indemne enfront de qualssevol danys i perjuís que es deriven de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vosté s'obliga a indemnitzar enfront de qualssevol danys i perjuís, que es deriven de l'ús per la seua banda de "robot", "spider", "crawler" o ferramentes semblants empleades a fi de demanar o extraure dades o de qualsevol altra actuació per la seua banda que impose una càrrega desenraonada sobre el funcionament del Lloc Web.

7. HIPERVINCLES

L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap mode, ni tan sols per mitjà d'un hiperenllace o hipervincle, el Lloc Web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

Es concedix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguen enllaç al nostre Lloc Web (i) no podran falsejar la seua relació ni afirmar que s'ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguen considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que inciten a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'orde públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d'enllaçar amb la pròpia direcció del Lloc Web, sense permetre que el Lloc Web que realitze l'enllaç reproduïsca el Lloc Web com a part del seu web o dins d'un dels seus "frame" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. L'Ajuntament podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimine qualsevol enllaç al Lloc Web, després de tot això haurà de procedir immediatament a la seua eliminació.

La Diputació Provincial d'Alacant no pot controlar la informació, continguts, productes o servicis facilitats per altres Espais web que tinguen establits enllaços amb destinació al Lloc Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per a utilitzar alguns dels Servicis, l'Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. La Diputació Provincial d'Alacant tractarà automatitzadament estes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment de la normativa vigent. L'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l'establiment de les finalitats prèviament establides, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

9. COOKIES

La Diputació Provincial d'Alacant es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "cookie" en el Lloc Web, a fi de reconéixer-ho com a Usuari freqüent i personalitzar l'ús que realitze del Lloc Web per mitjà de la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d'un servidor Web, per a registrar la navegació de l'Usuari en el Lloc Web, quan l'Usuari permeta la seua recepció. Si vosté ho desitja pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar esta informació.

Gràcies a les cookies, resulta possible que es puga reconéixer el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació u publicitàries que l'Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per a mesurar les visites i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d'entrades.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i servicis oferits en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per consegüent, a l'oferir-los, no s'atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i servicis oferits en el Lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilidad, excepte en la mesura que per llei no puguen excloure's tals declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

La Diputació Provincial d'Alacant no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servici, si esta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, sobres, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d'Ús resultara inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, dita inexigibilidad o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús resulten inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En els dits casos, la Diputació Provincial d'Alacant procedirà a la modificació o substitució de la dita estipulació per una altra que siga vàlida i exigible i que, en la mesura que siga possible, aconseguisca l'objectiu i pretensió reflectits en l'estipulació original.